English Persian

فرآورده های طیف سبز - کود / (OPEN Drip) اپن دریپ
Highslide JS
(OPEN Drip) اپن دریپ
(OPEN Drip) اپن دریپ
معرفی:
  • - فراهم کننده سولفور و نیتروژن بعنوان مواد مغذي گیاه
  • -افزایش موثر ویژگیهاي فیزیکی، شیمیایی و متابولیکی خاك
  • - بالا بردن دسترسی به مواد مغذي براي گیاهان
  • - تاثیرگزاري روي فعالیت میکروبی بخصوص در چرخه نیتروژن
  • - قابل جذب نمودن کودها براي جذب بهتر
ترکیبات:
نیتروژن ۱۵٪ و گوگرد 4۰٪
اهمیت:
آب و خاك بطور مستقیم با در دسترس نمودن کل مواد غذایی، رشد و زندگی گیاه را تحت تاثیر قرار میدهد . برخی مواد مغذي باید به مدت طولانی به حالت محلول باقی بمانند تا بخوبی از محلول خاك به ریشه انتقال یابند. pH خاك؛ اندازه گیري غلظت یونهاي هیدروژن خاك است. pH7 خنثی است و pH زیر 7 اسیدي و بالاي 7 قلیایی می باشد. اسیدي یا قلیایی بودن pH خاك مهم است زیرا روي تجزیه سنگ معدنی به عناصر ضروري که گیاه می تواند مورداستفاده قرار دهد اثر می گذارد. کودها و اصلاح کننده هاي خاك طیف وسیعی از مواد هستند که به منظور بهبود رشد گیاه به خاك اضافه می شوند که می توانند آلی و غیر آلی باشند. اوپن دریپ با استفاده از مولکول مونوکاربامید دي هیدروژن سولفات MCDHS بازدارنده تبدیل نیتروژن به نیتروژن آمونیاکی می باشد. اوپن دریپ pH خاك راکاهش می دهد و براي خاک هاي داراي pH بالاي 7/5 توصیه می شود که قابلیت استفاده برخی مواد مغذي گیاه (مثل فسفر، اهن، روي، منگنز، کبالت، مس و بر) را که شدیداً تحت تاثیر pH بالا قرار می گیرند افزایش می دهد. همچنین براي کاهش pH آب آبیاري حاوي pH بالا که برخی نمک ها می توانند به آسانی رسوب کنند.
موارد و زمان مصرف:
براي کاهش pH خاك، به میزان 15-35 لیتر در هکتار در سیستم آبیاري قطره اي به میزان 35-50 لیتر در هکتار با توجه به ویژگیهاي خاك در دیگر سیستم هاي آبیاري جهت کاهش pH آب، 200-300 سی سی از اوپن دریپ در هر متر مکعب آب مورد استفاده قرار می گیرد. اوپن دریپ اصلاح کننده شوري و اسیدیته خاکهاي شور- سدیمی است. در دوزهاي پائین بعنوان اسیدي کننده آب براي جلوگیري از تشکیل رسوب در سیستم آبیاري عمل می کند.
نکات مهم:
  • با کوهاي آمونیاکی، نیترات کلسیم و با محصولات حاوي کلر در همان مخزن ترکیب نشود.
  • با ترکیبات هیومیکی و مواد آلی در یک ظرف اختلاط نگردد.

ارتباط با ما

آدرس: تهران، فلکه دوم صادقیه، نبش پاساژ گلدیس، کوچه 19 غربی، پلاک 7، واحد 102

تلفن: 44292380-1،44292314-15،44292305-6،44292340-1

فکس: 44292354

پست الکترونیک: kimiyaimport@gmail.com

کد پستی: 1451793531

آدرس تلگرام: https://telegram.me/kimiyagohar